Verlofaanvraag

Een aanvraag voor extra verlof moet altijd schriftelijk ingediend worden bij de schoolleider. De schoolleider beslist over een aanvraag voor ten hoogste tien schooldagen in één schooljaar.

Meer dan tien dagen verlof?
Wilt u meer dan tien schooldagen verlof, dan is ook goedkeuring van de leerplichtambtenaar van de gemeente nodig. De schoolleider zal met uw aanvraag en met zijn advies naar de leerplichtambtenaar. Deze kan u in sommige gevallen op het gemeentehuis uitnodigen om de aanvraag mondeling toe te lichten.

Het uiteindelijke besluit van de gemeente krijgt u dan zo spoedig mogelijk schriftelijk thuis. Wanneer u het oneens bent met de beslissing van de directeur en/of de leerplichtambtenaar, dan kunt u daartegen verweer voeren ingevolge de Algemene Wet Bestuursrecht.

Regels aanvraag extra verlof

Een leerling heeft alleen vrij van school op dagen die door het schoolbestuur zijn vastgesteld. Extra schoolverlof, buiten de officiële schoolvakanties om, is alleen in uitzonderingssituaties mogelijk. Dit gebeurt alleen in bijzondere omstandigheden, zoals een bruiloft, een sterfgeval of bij ernstige ziekte van de ouders of verzorgers.

Extra vakantieverlof hoort hier dus niet bij. De leerplichtambtenaar beoordeelt de aanvragen. Voor extra verlof gelden de volgende regels, die in de Leerplichtwet zijn genoemd:

Extra verlof buiten de normale schoolvakanties is alleen mogelijk als de specifieke aard van het beroep van de ouders hiertoe aanleiding geeft. Dan moet de ouder een werkgeversverklaring overleggen waaruit blijkt dat geen verlof binnen de officiële schoolvakantie mogelijk is. Vakantieverlof mag, binnen deze voorwaarden:

● Één keer per schooljaar worden verleend;

● Niet langer duren dan tien schooldagen;

● Niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar.

De dagen mogen niet worden bewaard. Dat wil zeggen dat u één keer per jaar extra schoolverlof mag aanvragen onder de voorwaarden zoals die hierboven beschreven zijn. Dus acht dagen aanvragen betekent niet dat u twee dagen overhoudt voor de volgende keer.

Het verlenen van verlof in verband met ‘andere gewichtige omstandigheden’ is mogelijk bij onder meer ziekte, ziekenhuisbezoek, 40-jarige bruiloft van grootouders en dergelijke.
Hiervoor gelden de volgende richtlijnen:

● Voor het voldoen aan een wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden;

● Voor verhuizing voor ten hoogste één dag; voor het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwanten t/m de vierde graad voor één of Ten hoogste twee dagen, afhankelijk of dit huwelijk
wordt gesloten in of buiten de woonplaats;

● Bij ernstige ziekte van ouders of bloed- of aanverwanten t/m de vierde graad, duur in overleg met de directeur van de school;

● Bij bevalling van de moeder, verzorgster, voogdes, duur in overleg met de directeur van de school;

● Bij overlijden van bloed- of aanverwanten in de eerste graad voor ten hoogste vier dagen; van bloed of aanverwanten in de tweede graad voor ten hoogste twee dagen; van bloed of aanverwanten in de derde of vierde graad ten hoogste één dag;

● Bij 25 , 40 en 50 jarige ambtsjubileum en het 121⁄2 , 25 , 40 , 50 en 60 jarige huwelijksjubileum van bloed- of aanverwanten t/m de vierde graad voor één dag;

● Voor andere calamiteiten en naar het oordeel van de schoolleider belangrijke redenen, maar geen
vakantieverlof.

Verder kan een leerling wegens vervulling van plichten, voortvloeiend uit godsdienstige levensovertuiging, verlof krijgen.
De ouders behoren hiervoor minimaal twee dagen vóór de desbetreffende datum mededeling te doen aan de directeur van de school.

De Officier van Justitie kan bij ongeoorloofd extra schoolverlof overgaan tot strafrechtelijke vervolging. Om ongeoorloofd extra schoolverlof te voorkomen heeft de gemeente afspraken gemaakt met de Officier van Justitie. Zo kan er procesverbaal worden opgemaakt als extra schoolverlof wordt opgenomen zonder dat er toestemming is verleend door de directeur of leerplichtambtenaar.
Verder gebeurt dit als er meer, of op een andere tijd dan is afgesproken,